+31(0)36 52 20 190 info@ebgverhuur.nl

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn, bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van EBG Verhuur B.V. met een wederpartij.
Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht.
Indien de toepasselijkheid van deze voorwaarden éénmaal is overeengekomen, zullen de voorwaarden daardoor ook gelden in de toekomstige rechtsverhoudingen tussen EBG Verhuur B.V. en de wederpartij.
Alle rechten en aanspraken die in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van EBG Verhuur B.V. gelden ook ten behoeve van eventueel door EBG Verhuur B.V. ingeschakelde tussenpersonen en derden..
Indien de wederpartij naar haar algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door EBG Verhuur B.V. is ingestemd.

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten

Aan de door EBG Verhuur B.V. uitgebrachte offertes kunnen geen rechten worden ontleend. De offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
De overeenkomst komt tot stand doordat –en EBG Verhuur B.V. is eerst gebonden nadat- zij de overeenkomst schriftelijk dan wel per e-mail heeft bevestigd, of indien EBG Verhuur B.V. is aangevangen met de uitvoering van de opdracht.
Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door de wederpartij aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden door EBG Verhuur B.V. extra in rekening gebracht.
Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat voor de veranderingen de overeengekomen levertijd door EBG Verhuur B.V. buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreven.

Artikel 3. Levering

Levering vindt in de beginsel binnen de in de overeenkomst vastgelegde levertijd plaats door aanbieding van de leverantie op het opgegeven afleveradres.
De levertijden zijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid (tijdige) nakoming niet van EBG Verhuur B.V. kan worden gevergd, zal de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan het voortduren van die omstandigheden.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan werkstaking, ziekte personeel, overheidsmaatregelen, burgeroorlogen, aanslagen, natuurrampen, onvoorziene verkeerssituaties en vertraging in de leveranties door toeleveranciers.
Het is EBG Verhuur B.V. geoorloofd om de levering in delen te doen plaatsvinden. Elke gedeeltelijke levering van onderdelen van de samengestelde opdracht , kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het artikel “betalingen”.
De wederpartij is verplicht de gehuurde, dan wel gekochte, zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd, dan wel waarop deze volgens de overeenkomst aan haar ter beschikking worden gesteld.
Indien de geleverde zaken op ondergeschikte punten afwijken van de getoonde modellen in de documentatie, ontheft dit de wederpartij niet van de verplichting tot afname.
De verhuurde, dan wel gekochte, zaken worden geacht in perfecte staat te zijn geleverd door de wederpartij, tenzij bij de levering schriftelijk onder beschrijving van de gebreken anders werd vastgesteld.
De wederpartij dient ervoor in te staan dat de overeengekomen plaats van levering of retourhalen goed bereikbaar, vrij van obstakels en droog en schoon is. Wanneer de levering of het retourhalen wordt vertraagd dan wel onmogelijk wordt gemaakt doordat de wederpartij ter zake in gebreke blijft, zullen de hierdoor veroorzaakte extra kosten door haar dienen te worden vergoed.

Artikel 4. Huurprijs, koopprijs

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle prijzen in Euro’s en exclusief omzetbelasting en eventuele andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
Bij wijziging van de overeenkomst of meerwerk in het kader van de overeenkomst is EBG Verhuur B.V. gerechtigd alle daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen. De wederpartij zal deze kosten, mits redelijk opgesteld, voldoen.
Indien levering met een netto waarde boven € 1.200,00 binnen Nederland plaats dient te vinden , zijn de tarnsportkosten voor rekening van EBG Verhuur B.v. . Levering en transport buiten Nederland zijn niet opgenomen in de prijs, en komen voor rekening van de wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
EBG Verhuur B.V. is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform verstrekte prijsopgave.
Kosten welke door beursgebouwen e.d. worden gevorderd voor transport en andere diensten op haar eigen terrein komen voor rekening van de wederpartij en zullen zonder vooroverleg door EBG Verhuur B.V. aan haar worden doorberekend.
EBG Verhuur B.V. is bevoegd al hetgeen zij aan de wederpartij verschuldigd is of zal zijn te verrekenen met hetgeen de wederpartij, al dan niet opeisbaar, onder voorwaarden op tijdsbepaling aan EBG Verhuur B.V. schuldig zal worden of zal zijn. De wederpartij is slechts tot verrekening bevoegd na schriftelijke goedkeuring door EBG Verhuur B.V.

Artikel 5. Betalingen

Alle facturen zullen door de wederpartij worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van deze condities dient betaling binnen 30 dagen na factuurdatum,zonder enige korting of compensatie, te geschieden.
Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is de wederpartij in verzuim en is hij – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – vanaf de datum van verzuim een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand voor volle maand wordt gerekend. Indien echter de wettelijke rente hoger is dan 1 % per maand dan is de wederpartij deze hogere wettelijke rente verschuldigd.
EBG Verhuur B.V. is immer gerechtigd van de wederpartij een naar haar oordeel voldoende zekerheid te verlangen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, dan wel vooruitbetaling van de huurprijs te verlangen,en tot dat moment de nakoming van haar eigen verplichtingen op te schorten. Indien de wederpartij weigert de verlangde zekerheid te verschaffen, is EBG Verhuur B.V. gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van EBG Verhuur B.V. op vergoeding van alle geleden schade, waaronder begrepen winstderving.
Indien de wederpartij de betalingstermijn overschrijdt dan is de wederpartij, zonder ingebrekestelling, verschuldigd 15 % buitengerechtelijke incassokosten.
De door de wederpartij gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde rente en de buitengerechtelijke kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook al vermeldt de wederpartij bij de betaling een andere bestemming.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

Door EBG Verhuur B.V. verhuurde zaken blijven vanzelfsprekend immer haar eigendom, tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.
Door EBG Verhuur B.V. middels een koopovereenkomst overgedragen zaken blijven haar eigendom, zolang de wederpartij niet heeft voldaan aan al hetgeen de wederpartij in verband met de onderliggende overeenkomst en, voor zover de wet zulks toelaat , in verband met andere overeenkomsten van de wederpartij te vorderen heeft, met inbegrip van rente en kosten.
EBG Verhuur B.V. is te allen tijde bevoegd een beroep te doen op haar eigendomsvoorbehoud en haar eigendommen tot zich te nemen, indien de wederpartij niet tijdig betaalt, dan wel anderszins in gebreke blijft om aan haar verplichtingen te voldoen.
De wederpartij is, zolang het eigendomsvoorbehoud op de zaken rust, niet gerechtigd de zaken te vervreemden, te belenen, te verhuren of een pandrecht op de zaken te vestigen. De wederpartij is derhalve niet gerechtigd enig zekerheidsrecht aan derden te verstrekken, ten aanzien van gehuurde zaken, dan wel gekochte zaken, waarvan nog niet de gehele koopprijs, en eventueel de rente en buitengerechtelijke kosten, zijn voldaan.

Artikel 7. Aansprakelijkheid wederpartij

De gehuurde zaken komen na aflevering tot het moment dat deze feitelijk weer in het bezit zijn van EBG Verhuur B.V. voor rekening en risico van de wederpartij.
De wederpartij is gedurende deze periode aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van de gehuurde zaken.
Eventuele schade aan de gehuurde zaken wegens vermissing, diefstal of beschadiging zal door de wederpartij worden vergoed tegen de vervangingswaarde. De wederpartij dient haar risico hiertoe voor eigen rekening afdoende te verzekeren.
De wederpartij vrijwaart EBG Verhuur B.V. voor alle aansprakelijkheid voor schade, waaronder schade van derden die is veroorzaakt door het gebruik van de gehuurde zaken tijdens de huurperiode.
De gehuurde zaken mogen uitsluitend en alleen worden gebruikt voor het doel waartoe zij bij het aangaan van de huurovereenkomst zijn bestemd. Bij ander gebruik heeft EBG Verhuur B.V. het recht de overeenkomst met de wederpartij onmiddellijk, zonder voorafgaande ingebrekestelling, te beëindigen en de zaken terug te nemen.
Aansprakelijkheid in de zin van dit artikel ontslaat de wederpartij niet van haar verplichting tot betaling van de overeengekomen huurprijs.

Artikel 8. Klachten en garantie

EBG Verhuur B.V. levert goede handelskwaliteit. Onverminderd de in deze voorwaarden genoemde beperkingen, garandeert EBG Verhuur B.V. de deugdelijkheid van de door EBG Verhuur B.V. geleverde zaken, mits alle instructies met betrekking tot het gebruik van de zaken strikt in acht zijn genomen en opgevolgd.
De wederpartij is verplicht terstond na de levering of de ter beschikkingstelling van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, EBG Verhuur B.V. terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de wederpartij niet onmiddellijk doch uiterlijk vier uren na de levering of, indien dit eerder plaats vindt, niet voor ingebruikname van de goederen, EBG Verhuur B.V. wijst op de gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de wederpartij geacht met de staat van de geleverde goederen, c.q. de leverantie in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
EBG Verhuur B.V dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.
Indien het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt, geeft EBG Verhuur B.V. te zijner keuze garantie in de zin dat EBG Verhuur B.V. slechts gehouden is de afgeleverde zaak te herstellen of te vervangen, dan wel ontbrekende zaken alsnog te leveren. Leveringen van 5% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid gelden niet als tekortkomingen.
Indien een gebrek aan het afgeleverde ontstaat tijdens de huurperiode, zal EBG Verhuur B.V. zich inspannen om dit gebrek te herstellen, doch slechts voor zover dit redelijkerwijs van haar gevergd kan worden en het gebrek buiten schuld van de wederpartij is ontstaan.
Retourzending ten behoeve van vervanging of herstel van de gehuurde goederen vindt plaats voor rekening en risico van EBG Verhuur B.V. en steeds eerst na toestemming van EBG Verhuur B.V..
Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.
Indien de wederpartij niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd en/of hij EBG Verhuur B.V. niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen, vervalt het recht van reclame.

Artikel 9. Aansprakelijkheid EBG Verhuur B.V.

De aansprakelijkheid van EBG Verhuur B.V. is uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van de in artikel 8. omschreven verplichtingen; zij is slechts aansprakelijk voor schade, indien de schade is ontstaan door opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld van EBG Verhuur B.V. of van diens ondergeschikten.
EBG Verhuur B.V. is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan aan voorwerpen die door de wederpartij zijn achtergelaten in kasten, vitrines, bureaus en in andere gehuurde zaken.
Indien er op grond van enige wettelijke bepaling op EBG Verhuur B.V. als enige schadeplicht zou rusten, dan beperkt deze aansprakelijkheid zich, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt , tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
Indien vast is komen te staan dat EBG Verhuur B.V. aansprakelijk is voor schade die niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de schade beperkt tot een maximum van het bedrag dat de wederpartij in het kader van de overeenkomst aan EBG Verhuur B.V. verschuldigd was.
EBG Verhuur B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade van de wederpartij dan wel van derden.
De in dit artikel bedoelde aansprakelijkheidsuitsluiting strekt zich tevens uit ten behoeve van derden, die voor de uitvoering van de overeenkomst door EBG Verhuur B.V. zijn ingeschakeld.
EBG Verhuur B.V. is nimmer aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht.
EBG Verhuur B.V. is niet aansprakelijk voor misverstanden, beschadiging, vertraging of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen, als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen partijen, dan wel tussen EBG Verhuur B.V. en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van EBG Verhuur B.V.

Artikel 10. Annulering en ontbinding

De wederpartij is gerechtigd om een opdracht tot huur en verhuur te annuleren, indien dit tenminste 3 werkdagen voor de aanvang van de huurtermijn schriftelijk is medegedeeld en mits de gehuurde zaken niet reeds op de overeengekomen plaats zijn afgeleverd. Bij een dergelijke annulering is EBG Verhuur B.V. gerechtigd kosten in rekening te brengen van maximaal 30 % van de totale huurprijs.
Indien de wederpartij de opdracht tot huur en verhuur tenminste drie werkdagen voor de aanvang van de huurtermijn heeft geannuleerd, doch de gehuurde zaken reeds zijn afgeleverd, is de wederpartij 50% van de totale huurprijs verschuldigd aan EBG Verhuur B.V., onverminderd het recht van EBG Verhuur B.V. om vergoeding van de werkelijke schade en verdere kosten te vorderen.
Onverminderd het vermelde in de vorige leden van dit artikel behoudt EBG Verhuur B.V. zich alle rechten voor onvolledige nakoming van de overeenkomsten/of volledige schadevergoeding te vorderen.
De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
Onverminderd het recht tot vordering van schade , is EBG Verhuur B.V. geheel of gedeeltelijk gerechtigd- zonder dat de rechterlijke tussenkomst vereist is – deze overeenkomst te ontbinden, indien de bepalingen van de overeenkomst niet worden nageleefd. Dit geldt eveneens indien de wederpartij de bedrijfsuitvoering dan wel zeggenschap in de wederpartij aan een ander overdraagt, tenzij de overdragende partij aannemelijk maakt dat de uitvoering geen nadeel daarvan ondervindt.
Buiten de gevallen zoals in de voornoemde leden van dit artikel zijn omschreven geldt dat , indien een partij na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, zijn verplichtingen ter zake van de overeenkomst niet nakomt, de andere partij gerechtigd is de overeenkomst – zonder gerechtelijke tussenkomst – als ontbonden te beschouwen. Dit laat het recht tot het vorderen van een schadevergoeding onverlet.
Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor de door EBG Verhuur B.V. hierdoor geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Artikel 11. Beëindiging

De overeenkomst tot huur en verhuur eindigt als de huurtermijn is verstreken. De wederpartij is verplicht de zaken op deugdelijke wijze terug te geven op de plaats van aflevering, na kennisgeving omtrent het tijdstip van teruggave.
Gehuurde zaken dienen binnen 24 uur na verstrijken van de huurtermijn weer in het bezit van EBG Verhuur B.V. te zijn.
Indien na beëindiging van de huurperiode de zaken niet door EBG Verhuur B.V. in ontvangst kunnen worden genomen, is de wederpartij verplicht de zaken per goederen omgaande franco te retourneren.

Artikel 12. Geschillen en toepasselijk recht

Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het verdrag van Wenen inzake Internationale koopovereenkomsten, betreffende roerende zaken van april 1980 ( Weens Koopverdrag ).
Vernietiging van de bepaling van deze algemene voorwaarden of een deel daarvan laat de toepasselijkheid in de inhoud van de overige bepalingen onverlet.
Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van EBG Verhuur B.V., voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.